BAHAGIAN 1 [ PERMULAAN ]

( BAB 1 )

Seksyen 1Tajuk Ringkas
Seksyen 2Tafsiran
Seksyen 3Perbicaraan Kesalahan Di Bawah Kanun Keseksaan Dan Undang-Undang Lain
Seksyen 4Kecualian Kuasa-Kuasa Mahkamah Tinggi
Seksyen 5Bila Masanya Boleh Digunakan Undang-Undang England

BAHAGIAN 2 [ PERUNTUKAN MENGENAI MAHKAMAH-MAHKAMAH JENAYAH ]

BAB 2 ( MAHKAMAH-MAHKAMAH JENAYAH SECARA AM )

Seksyen 6Mahkamah
Seksyen 7Mahkamah-Mahkamah Hendaklah Terbuka
Seksyen 8Dimansuhkan
Seksyen 9Bidang Kuasa Jenayah Majistret
Seksyen 10Kesalahan-Kesalahan Yang Dilakukan Dalam Lingkungan Tujuh Batu Dari Sempadan Sebuah Negeri

BAHAGIAN 3 [ PERUNTUKAN AM ]

BAB 3 ( MEMBERI BANTUAN DAN MAKLUMAT KEPADA MAJISTRET DAN POLIS DAN ORANG-ORANG YANG MENANGKAP )

Seksyen 11Bila Orang Ramai Mesti Menolong Majistret, J.P Dan Polis
Seksyen 12Menolong Orang-Orang Yang Lain Daripada Pegawai Polis Yang Menyempurnakan Waran
Seksyen 13Orang Ramai Dikehendaki Memberi Maklumat Diatas Perkara-Perkara Tertentu
Seksyen 14Pegawai Polis Dikehendaki Melaporkan Perkara-Perkara Yang Tertentu

BAB 4 ( TANGKAPAN, MELEPASKAN DIRI DAN MENANGKAP SEMULA )

Seksyen 15Tangkapan, Bagaimana Dibuat
Seksyen 16Menggeledah Tempat Yang Dimasuki Oleh Orang Yang Hendak Ditangkap
Seksyen 17Memeriksa Orang Yang Berada Dalam Manaa-Mana Tempat Yang Digeledah Dengan Waran
Seksyen 18Kuasa Memecah Mana-Mana Tempat Untuk Melepaskan Dirinya
Seksyen 19Ditegah Menahan Secara Berlebih-Lebihan Dan Peraturan Memeriksa Perempuan
Seksyen 20Memeriksa Orang-Orang Yang Ditangkap
Seksyen 21Kuasa Merampas Senjata Yang Merbahaya
Seksyen 22Memeriksa Orang Kerana Ingin Mendapat Tahu Nama Atau Tempat Tinggal
Seksyen 23Bila Polis Atau Penghulu Boleh Menangkap Tanpa Waran
Seksyen 24Keengganan Memberi Nama Dan Tempat Tinggal
Seksyen 25Bagaimanakah Tindakan Orang-Orang Yang Ditangkap Oleh Penghulu
Seksyen 26Mengejar Pesalah
Seksyen 27Tangkapan Oleh Orang Persendirian. Prosedur Dalam Perkara-Perkara Itu
Seksyen 28Bagaimana Tindakan Terhadap Orang Yang Telah Ditangkap Dan Tahanan Lebih Dari 24 Jam
Seksyen 29Melepaskan Orang Yang Telah Ditangkap
Seksyen 30Kesalahan Yang Dilakukan Dihadapan Majistret
Seksyen 31Tangkapan Oleh Atau Dihadapan Majistret
Seksyen 32Kuasa Mengejar Dan Menangkap Semula Orang Yang Melepaskan Diri
Seksyen 33Seksyen 16 Dan Seksyen 18 Boleh Digunakan Untuk Tangkapan Dibawah Seksyen 32

BAB 5 [ PROSES MEMAKSA KEHADIRAN ]

SAMAN

Seksyen 34Saman—Bentuknya Dan Penyampaian
Seksyen 35Bagaimana Menyampaikan Saman
Seksyen 36Prosedur Jika Penyampaian Saman Tidak Dapat Dilaksanakan Kepadanya Sendiri
Seksyen 37Bukti Penyampaian Saman
Seksyen 37ADimansuhkan

WARAN TANGKAP

Seksyen 38Waran Tangkap – Bentuknya
Seksyen 39Bagaimana Menyampaikan Saman
Seksyen 40Kepada Siapa Waran Itu Diarahkan
Seksyen 41Pemberitahuan Isi Waran
Seksyen 42Orang Yang Ditangkap Hendaklah Dibawa Kemahkamah Dengan Seberapa Segera
Seksyen 43Prosedur Terhadap Tangkapan Yang Dibuat keatas Orang Yang Dimana Waran Dikeluarkan

PROKLAMASI DAN PERAMPASAN

Seksyen 44Proklamasi Terhadap Orang Yang Melarikan Diri
Seksyen 45Merampas Harta Benda Orang Yang Telah Diproklamkan
Seksyen 46Pemulangan Harta Yang Dirampas

KAEDAH-KAEDAH LAIN BERKENAAN DENGAN SAMAN DAN WARAN TANGKAP

Seksyen 47Mengeluarkan Waran Sebagai Ganti Atau Tambahan Kepada Saman
Seksyen 48Saman Hadir Dan Waran Tangkap Boleh Disempurnakan Dimana-Mana Bahagian DiMalaysia
Seksyen 49Kuasa Mengambil Bon Supaya Hadir
Seksyen 50Tangkapan Kerana Tidak Mengikut Syarat-Syarat Bon Supaya Hadir

BAB 6 [ PROSES MEMAKSA MENYERAH DOKUMEN DAN LAIN-LAIN HARTA ALIH DAN PENEMUAN ORANG-ORANG YANG DIKURUNG SECARA SALAH ]

Seksyen 51Saman Menyerah Dokumen Dan Lain-Lain Perkara
Seksyen 52Prosedur Mengenai Barang-Barang Pos, dll
Seksyen 53Seksyen 34 Hingga 37 Akan Digunakan

WARAN GELEDAH

Seksyen 54Bila Waran Geledah Boleh Dikeluarkan
Seksyen 55Kuasa Membatas Waran Geledeah
Seksyen 56Majistret Boleh Mengeluarkan Waran Kuasa Menggeledah Untuk Membuktikan Kesalahan
Seksyen 57Bentuk Waran Geledah
Seksyen 58Geledah Terhadap Orang Yang Dikurung Secara Sah
Seksyen 59Orang Yang Menjaga Tempat Tertutup Hendaklah Membenarkanya Digeledah
Seksyen 60Majistret Yang Mengeluarkan Waran Geledah Itu Boleh Hadir Semasa Ia Disempurnakan
Seksyen 61Majistret Boleh Mengarah Supaya Digeledah Dihadapanya
Seksyen 62Geledah Tanpa Waran
Seksyen 62APelucuthakkan Syiling Lancung
Seksyen 62BPelucuthakkan Mata Wang Lancung
Seksyen 63Penggeledahan Terus
Seksyen 64Senarai Barang yang Dirampas
Seksyen 65Penghuni Hendaklah Hadir Semasa Penggeledahan

BAHAGIAN 4 [ MENCEGAH KESALAHAN ]

BAB 7 ( DARIHAL JAMINAN MENJAGA KEAMANAN DAN BERKELAKUAN BAIK )

Seksyen 66Jaminan Menjaga Keamanan Atas Sabitan
Seksyen 66AJaminan Menjaga Keamanan Oleh Aduan
Seksyen 67Jaminan Menjaga Keamanan dalam Hal Lain
Seksyen 68Jaminan Supaya Orang Yang Disyaki, Kuturayau Dan Orang Yang Menyebarkan Perkara Hasutan, Berkelakuan Baik
Seksyen 69Jaminan Supaya Pesalah Lazimnya Berkelakuan Baik
Seksyen 70Saman Atau Waran Jika Diperlukan
Seksyen 71Bentuk Saman Atau Waran
Seksyen 72Kuasa Memaafkan Mana-Mana Orang Daripada Hadir Sendiri
Seksyen 73Siasatan Diadakan
Seksyen 74Perintah Memberi Jaminan
Seksyen 75Melepaskan Orang Yang Mengenainya Maklumat Diterima

PROSIDING DALAM SEMUA KES BERIKUTAN DENGAN PERINTAH MEMBERI JAMINAN

Seksyen 76Mula Berkuatkuasanya Tempoh Jaminan Yang Dikehendaki
Seksyen 77Kandungan Bon
Seksyen 78Kuasa-Kuasa Menolak Penjamin-Penjamin
Seksyen 79Hukuman Penjara Kerana Ingkar Memberikan Jaminan
Seksyen 80Kuasa Melepaskan Orang Yang Dipenjara Kerana Gagal Memberi Jaminan
Seksyen 81Majistret Hendaklah Melaporkan Berkenaan Dengan Kes Dimana Jaminan Dibuat Dengan Perintah Mahkamah Tinggi
Seksyen 82Melepaskan Jaminan

BAB 8 ( PERHIMPUNAN YANG MENYALAHI UNDANG-UNDANG )

Seksyen 83Siapa Yang Boleh Memertintah Perhimpunan Yang Menyalahi Undang-Undang Untuk Bersurai
Seksyen 84Menggunakan Kekerasan Untuk Menyuraikan Perhimpunan Yang Menyalahi Undang-Undang
Seksyen 85Dipotong
Seksyen 86Dipotong
Seksyen 87Dipotong
Seksyen 88Perlindungan Terhadap Pendakwaan

BAB 9 ( KACAU GANGGU AWAM )

Seksyen 89Majistret Boleh Membuat Perintah Bersyarat kerana Menghapuskan Kacau-Ganggu
Seksyen 90Perintah Itu Hendaklah Disampaikan Atau Diberitahu
Seksyen 91Orang Yang Terhadapnya Perintah Dibuat Hendaklah Patuh Atau Hadir Dan Menunjukkan Sebab
Seksyen 92Akibat Kegagalan Berbuat Demikian
Seksyen 93Prosedur Setelah Menghadir Diri Menunjukkan Sebab
Seksyen 94Prosedur Apabila Perintah Dijadikan Mutlak
Seksyen 95Akibat Tidak Mematuhi Keputusan Muktamad
Seksyen 96Injuksi Sementara Menunggu Keputusan Muktamad
Seksyen 97Kuasa Melarang Berulangnya Atau Penerusan Kacau Ganggu Awam

BAB 10 ( PERINTAH SEMENTARA DALAM KES-KES KACAUGANGGU PENTING )

Seksyen 98Kuasa Mengeluarkan hukuman Muktamad Dengan Segera Dalam Kes-Kes Kacau Ganggu Penting

BAB 11 ( PERTIKAIAN MENGENAI HARTA-HARTA TAK ALIH

Seksyen 99Prosedur Jika Pertalian Berhubung Dengan Tanah, dsb., Mungkin Meneyebabkan Pecah Keamanan
Seksyen 100Kuasa Merampas Subjek Yang Dipertikaikan
Seksyen 101Pertikaian Berhubung Dengan Hak Tentang Tanah Atau Air
Seksyen 102Perintah Tentang Kos

BAB 12 ( TINDAKAN PENCEGAHAN OLEH POLIS )

Seksyen 103Polis Hendaklah Mencegah Kesalahan Boleh Tangkap
Seksyen 104Maklumat Mengenai Rancangan Melakukan Kesalahan Boleh Tangkap
Seksyen 105Tangkapan Bagi Mencegah Kesalahan Boleh Tangkap
Seksyen 106Mencegah Kerosakan Kepada Harta Awam

BAHAGIAN 5 [ MAKLUMAT KEPADA POLIS DAN KUASA MEREKA UNTUK MENYIASAT ]

BAB 13

Seksyen 107Maklumat Mengenai Kesalahan
Seksyen 108Prosedur Mengenai Kesalahan Tidak Boleh Tangkap
Seksyen108APenerimaan Salinan Maklumat Yang Diperakui Sebagai Keterangan
Seksyen 109Penyiasatan Dalam Kes Boleh Tangkap
Seksyen 110Prosedur Jika Disyaki Berlaku Kesalahan Boleh Tangkap
Seksyen 111Kuasa Pegawai Polis Mengkehendaki Kehadiran Saksi
Seksyen 112Pemeriksaan Saksi Oleh Polis
Seksyen 113Penerimaan Pernyataan Dalam Keterangan
Seksyen 114Dorongan Untuk Membuat Penyataan Kepada Polis Ditawarkan
Seksyen 115Kuasa Merekod Penyataan Atau Pengakuan Salah
Seksyen 116Geledah Oleh Pegawai Polis
Seksyen 117Prosedur Jika Penyisatan TidakBoleh Diselesaikan Dalam Tempoh Dua Puluh Empat Jam
Seksyen 118Pegawai Polis Boleh Meminta Bon Bagi Kehadiran Pengadu Dan Saksi
Seksyen 119Catatan Harian Prosiding Pebyiasatan
Seksyen 120Laporan Pegawai Polis

BAHAGIAN 6 [ PROSIDING DALAM PENDAKWAAN ]

BAB 14 ( BIDANGKUASA MAHKAMAH JENAYAH DALAM SIASATAN DAN PERBICARAAN )

Seksyen 121Tempat Biasa Bagi Siasatan Dan Perbicaraan
Seksyen 122Tertuduh Boleh Dibicarakan Ditempat Dimana Perbuatan Dilakukan Ditempat Ia Melakukan Kesalahan Atau Dimana Akibatnya Berlaku
Seksyen 123Tempat Perbicaraan Jika Perbuatan Adalah Kealahan Kerana Ada Hubungan Dengan Kesalahan Lain
Seksyen 124Kesalahan-Kesalahan Melarikan Diri Daripada Jagaan Bagi Pelpasan Jenayah atau Pecah Amanah, Jenayah Dan Mencuri, Dimana Boleh Dibicarakan
Seksyen 125Jika Tempat Kejadian Kesalahan Tidak Menentu dsb
Seksyen 126Kesalahan Yang Dilakukan Dalam Perjalanan
Seksyen 127Apabila Timbulnya Keraguan, Mahkamah Tinggi Hendaklah Menetukanya
Seksyen127ALiabiliti Bagi Kesalahan-Kesalahan Yang Dilakukan Di Luar Malaysia
Seksyen127BKuasa Mengarahkan Salinan Diposisi Dan Ekshibit Hendaklah Diterima Daripada Keterangan

SYARAT-SYARAT YANG DIKEHENDAKI UNTUK MEMULAKAN PROSIDING

Seksyen 128Mengambil Tahu Mengenai Kesalahan Oleh Majistret
Seksyen 129Saksi Dikehendaki Bagi Pendakwaan Kesalahan Tertentu
Seksyen 130Apabila Aduan Oleh Pendakwa Raya Adalah Perlu
Seksyen 131Apabila Aduan oleh Orang Yang Terkilan
Seksyen 132Apabila Aduan Oleh Suami

BAB 15 ( ADUAN KEPADA MAJISTRET )

Seksyen 133Pemeriksaan Terhadap Pengadu
Seksyen 134Penundaan Mengeluarkan Proses
Seksyen 135Menolak Aduan

BAB 16 ( BERMULANYA PROSIDING DIHADAPAN MAHKAMAH MAJISTRET )

Seksyen 136Mengeluarkan Proses
Seksyen 137Tertuduh Tidak Diperlukan Hadir Sendiri

BAB 17 ( SIASATAN PERMULAAN BERKENAAN KES-KES YANG DIBICARAKAN OLEH MAHKAMAH TINGGI )

Seksyen 138 – Seksyen 151Dimansuhkan

BAB 18 ( PROSEDUR KHAS BERKENAAN KOMITAL DIDALAM KES-KES YANG DIBICARAKAN OLEH MAHKAMAH TINGGI DIMANA TERTUDUH DIWAKILI DISISI UNDANG-UNDANG )

Seksyen 151A – Seksyen 151BDimansuhkan

BAB 19 ( DARIHAL PERTUDUHAN )

Seksyen 152Bentuk Pertuduhan
Seksyen 153Butir-Butir Mengenai Masa, Tempat Dan Orang
Seksyen 154Bila Cara Mengkomitkan Kesalahan Mesti Menyatakan
Seksyen 155Maksud Perkataan-Perkataan Yang Digunakan Dalam Pertuduhan Bagi Menerangkan Kesalahan
Seksyen 156Efek Kesilapan
Seksyen 157Prosedur Bagi Komitmen Terhadap Pertuduhan Tak Sempurna
Seksyen 158Mahkamah Bolehlah Mengubah Atau Menambah Pertuduhan
Seksyen 159Bila Perbicaraan Boleh Diteruskan Sebaik Sahaja Selepas Perubahan Atau Tambahan
Seksyen 160Bila Perbicaraan Baharu Boleh Diperintah Atau Perbicaraan Digantung
Seksyen 161Penggantungan Perbicaraan Jika Pendakwaan Terhadap Kesalahan Diatas Pertuduhan Yang Diubah Itu Berkehendakkan Saksi Terlebih Dahulu
Seksyen 162Memamanggil Semula Saksi Apabila Pertuduhan Itu Diubah
Seksyen 163Pertuduhan Berasingan Bagi Kesalahan Berasingan
Seksyen 164Tiga Kesalahan Yang Sama Jenisnya Yang Dilakukan Dalam Tempoh 12 Bulan Boleh Dipertuduhkan Bersama
Seksyen 165Perbicaraan Untuk Lebih Daripada Satu Kesalahan
Seksyen 166Jika Keraguan Tentang Kesalahan Apakah Yang Telah Dilakukan
Seksyen 167Bila Seseorang Dituduh Diatas Suatu Kesalahan Boleh Disabitkan Diatas Kesalahan Yang Lain
Seksyen 168Orang Yang Dituduh Diatas Sesuatu Kesalahan Boleh Disabitkan Diatas Percubaan Melakukanya
Seksyen 169Bila Kesalahan Yang Dibuktikan Itu Dimasukkan Dalam Kesalahan Yang Dituduhkan
Seksyen 170Bila Orang-Orang BOleh Dituduh Bersama
Seksyen 171Menarik Balik Baki-Baki Pertuduhan Apabila Disabitkan Diatas Satu Daripada Beberapa Pertuduhan
Seksyen171AKesalahan Yang Masih Belum Sesuai
Seksyen 172Pertuduhan Hendaklah Dalam Borang jadual Kedua

BAB 20 ( PERBICARAAN TERUS OLEH MAJISTRET )

Seksyen 173Prosedur Dalam Perbicaraan Terus
Seksyen173AKuasa Melepaskan Bersyarat Atau Tanpa Bersyarat
Seksyen 174Ucapan
Seksyen 175Kuasa Mengaward Pampasan
Seksyen 176Butir-Butirnya Yang Harus Direkod
Seksyen 177Pindah Kes
Seksyen177APemindahan Kes Ke Mahkamah Tinggi Untuk Dibicarakan Oleh Mahkamah Itu

BAB 21 ( PERBICARAAN DIMAHKAMAH TINGGI )

Seksyen 178Permulaan Perbicaraan
Seksyen 179Pembukaan Kes Pendakwaan
Seksyen 180Prosedur Setelah Pihak Pendakwaan Menamatkan Kesnya
Seksyen 181Pembelaan
Seksyen 182Jawapan
Seksyen182AProsedur Dipenggulungan Perbicaraan
Seksyen 183Hukuman

BAB 22 ( PERBICARAAN DI MAHKAMAH TINGGI DENGAN BANTUAN PENTAKSIR )

Seksyen 183A – Seksyen 199Dimansuhkan

BAB 23 ( PERBICARAAN OLEH JURI DI MAHKAMAH TINGGI )

Seksyen 199A – Seksyen 235Dimansuhkan

BAB 24 ( JURI-JURI DAN PENTAKSIR-PENTAKSIR )

Seksyen 235A – Seksyen 251Dimansuhkan

BAB 25 ( PERUNTUKAN AM MENGENAI SIASATAN DAN PERBICARAAN )

Seksyen 252Dimansuhkan
Seksyen 252aDimansuhkan
Seksyen 253Prosedur Jika Ada Sabitan sebelumnya
Seksyen 254Pendakw Raya Boleh Monolak Daripada Mendakwa Selanjutnya Di Mana-Mana Peringkat
Seksyen 255Tertuduh Berhak Dibela
Seksyen 256Mahkamah Boleh Mengemukakan Soalan Kepada Tertuduh
Seksyen 257Kes Pihak Pendakwa Hendaklah Diterangkan Oleh Mahkamah Kepada Tertuduh Tidak Bibela
Seksyen 258Prosedur Jika Tertuduh Tidak faham Akan Prosiding
Seksyen 259Kuasa Menunda Dam Menanguhkan Prosiding
Seksyen 260Mengkompaun Kesalahan
Seksyen 261Penukaran Mejistret Semasa Perbicaraan
Seksyen 262Tahanan Terhadap Pesalah Yang Hadir Di Mahkamah
Seksyen 263Hari Kelepasan Mingguan Atau Kelepasan Am

BAB 26 ( CARA MENGAMBIL DAN MEREKOD KETERANGAN DALAM SIASATAN DAN PERBICARAAN )

Seksyen 264Keterangan Hendaklah Diambil Di Hadapan Tertuduh
Seksyen 265Cara Merekod Keterangan
Seksyen 266Merekod Keterangan Dalam Kes-Kes Saman
Seksyen 267Merekod Keterangan Dalam Kes-Kes Yang Lain
Seksyen 268Merekod Keteranagan secara Naratif
Seksyen 269Membacakan Balik Keterangan Dan Pembetulannya
Seksyen 270Menerangkan Maksud Keterangan Kepada Tertuduh
Seksyen 271Rekod Mengenai Kelakuan Saksi
Seksyen 272Hakim Hendaklah Mencatat Nota Keterangn
Seksyen 272aOrang Lain Boleh Diberi Kuasa Mencatat Nota Keterangan

BAB 27 ( PENGHAKIMAN ) 

Seksyen 273Cara menyampaikan Penghakiman
Seksyen274Dimansuhkan
Seksyen 275Hukuman Mati Tidak Boleh dijatuhkan Keatas Perempuan Mengandung
Seksyen 276Penghakiman Alternatif
Seksyen 277Penghakiman Mati
Seksyen 278Penghakiman Tidak Boleh Diubah
Seksyen 279Penghakiman Hendaklah diterangkan Kepada Tertuduh dan Salinan-Salinan Dibekalkan
Seksyen 280Penghakiman Hendaklah Difailkan Dengan Rekod

BAB 28 ( HUKUMAN DAN PELAKSANAANNYA )

Seksyen 281Peruntukan Mengenai Pelaksanaan Hukuman Mati
Seksyen 282Peruntukan Mengenai Pelaksanaan Hukuman Penjara
Seksyen 283Peruntukan Mengenai Hukuman Denda
Seksyen 284Pengantungan Pelaksanaan Kes-Kes
Seksyen 285Siapa Yang Boleh Mengeluarkan Waran
Seksyen 286Tempat Melaksanakan Hukuman Sebat
Seksyen 287Masa Melaksanakan Hukuman Itu
Seksyen 288Cara Melaksanaakan Hukuman Itu
Seksyen 289Keadaan-Keadaan dan Orang-Orang Yang Tidak Boleh Dihukum Sebat
Seksyen 290Perakuan Pegawai Perubatan Dikehendaki
Seksyen 291Prosedur Jika Hukuman sebat Tidak Boleh Dikenakan
Seksyen 292Mula Berkuatkuasanya hukuman Penjara Keatas Banduan yang sedang Menjalani Pemenjaraan
Seksyen 293Pesalah Muda
Seksyen 294Pesalah Kali Pertama
Seksyen294ASyarat Bon
Seksyen 29 5Hukuman Pemerhatian Polis
Seksyen 296Obligasi Orang Yang Tertakluk Kepada Pengawasan
Seksyen 297Penalti Kerana Tidak Mematuhi Seksyen 296
Seksyen 298Pemakaian Undang-Undang Terhadap perintah Pengawasan Polis Yang Dibuat Di Luar Negeri-Negeri Melayu
Seksyen299Mengembalikan Waran

BAB 29 ( PENGGANTUNGAN, REMITAN DAN PERINGANAN HUKUMAN )

Seksyen 300Kuasa Menggantung Atau Meremit Hukuman
Seksyen 301Kuasa Meringankan Hukuman

 BAB 30 ( PEMBEBASAN ATAU SABITAN TERDAHULU )

Seksyen 302Orng Yang Pernah Disabitan Atau Dibebaskan Tidak Boleh Dibicara Atas Kesalahan Yang Sama
Seksyen 303Rayuan Terhadap Pembebasan Atau Sabitan Terdahulu

BAHAGIAN 7 [ RAYUAN DAN PENYEMAKAN ]

BAB 31 ( RAYUAN KE MAHKAMAH TINGGI )

Seksyen303ARayuan Daripada Mahkamah Seksyen
Seksyen 304Kes Yang Tidak Boleh Dirayu
Seksyen 305Apabila Akuan Salah Menghadkan Hak Rayuan
Seksyen 306Rayuan Terhadap Pembebasan
Seksyen 307Prosuder Rayuan
Seksyen 308Penghantaran Rekod Rayuan
Seksyen 309Dimansuhkan
Seksyen 310Rayuan Dibenarkan Khas Dalam Kes-Kes Tertentu
Seksyen 311Penggantungan Pelaksanaan Sementara Menantikan Rayuan
Seksyen 312Menetapkan Rayuan Dalam Senarai
Seksyen 313Prosuder Di Perbicaraan
Seksyen 314Responden Tidak Hadir
Seksyen 315Hal Dimana Responden Hendaklah Ditangkap
Seksyen 316Keputusan Rayuan
Seksyen 317Perintah Mengambil keterangan Lanjut
Seksyen 318Penghakiman
Seksyen 319Perakuan Dan Penghakiman Berbangkit
Seksyen 320Kematian Pihak Yang Merayu
Seksyen 321Dibatalkan
Seksyen 322Kos

BAB 32 ( PENYEMAKAN )

Seksyen 323Kuasa Memanggil Rekod Mahkamah Rendah
Seksyen 324Kuasa Memerintah Siasatan Lanjut
Seksyen 325Kuasa Hakim Atas Penyemakan
Seksyen 326Kebenaran Untuk Kehadiran Pihak-Pihak
Seksyen 327Perintah Atas Penyemakan

BAHAGIAN 8 [PROSIDING KHAS ] BAB 33 ( SIASATAN KEMATIAN )

Seksyen 328Erti “Sebab Kematian”
Seksyen 329Kewajipan Pegawai polis Menyiasat kematian
Seksyen 330Kewajipan Pegawai Mengadakan Pemeriksaan Post-Mortem Bagi Sesuatu Kes
Seksyen 331Pemeriksaan Post-Mortem Mayat
Seksyen 332Laporan Pegawai Perubatan Kerajaan
Seksyen 333Kewajipan Majistret Apabila Menerima Laporan
Seksyen 334Siasatan Mengenai Sebab-Sebab Kematian Seseorang Dalam Jagaan Polis Atau Mana-Mana Suaka
Seksyen 335Kuasa Majistret
Seksyen 336Majistret Bolehlah Melihat Mayat
Seksyen 337Siasatan Hendaklah Dibuat Oleh Majistret
Seksyen 338Keterangan Dan Pendapat Hendaklah Direkodkan
Seksyen 339Kuasa pendakwa Raya Meminta Siasatan Kematian Dijalankan
Seksyen 340Kes Di Mana Laporan perubatan Boleh Diterima
Seksyen 341Jagaan Terhadap Prosiding
Seksyen341AKuasa Menyemak

BAB 34 ( ORANG TAK SEMPURNA AKAL )

Seksyen 342Prosedur jika Tertuduh Disyaki Tak Sempurna Akal
Seksyen 343Perakuan Penguasa Perubatan
Seksyen 344Melepaskan Orang Yang Tidak Sempurna Akal Sementara Menunggukan Penyiasatan Atau Perbicaraan
Seksyen 345Meneruskan Semula Perbicaraan
Seksyen 346Dimansuhkan
Seksyen 347Penghakiman Pembebasan Atau Alasan Kekacauan Mental
Seksyen 348Penjagaan Selamat Orang Yang Dibebaskan
Seksyen 349Prosedur Jika Banduan yang Tidak Sempurna Akal Dilaporkan Boleh Membela Diri
Seksyen 350Prosedur jika Orang Yang Tidak Sempurna Akal Dilaporkan Sesuai Dilepaskan
Seksyen 351Menyerahkan Orang Yang Tidak Sempurna Akal Kepada Penjagaan Saudaranya
Seksyen 352Tafsiran “Hospital Mental” Dan “pelawat”
Seksyen352AUbahsuaian Dalam Pemakaian Bab Ini Di Sabah Dan Sarawak

BAB 35 ( [ PROSIDING DALAM HAL KESALAHAN YANG MEYENTUH PENTADBIRAN KEADILAN )

Seksyen 353Prosedur Mengenai kesalahan Yang Dilakukan Dalam Mahkamah
Seksyen 354Rekod Fakta Yang menjadikan Kesalahan
Seksyen 355Prosedur Alternatif
Seksyen 356Kuasa Meremit Hukuman
Seksyen 357Enggan Memberi Keterangan
Seksyen 358Rayuan
Seksyen 359Majistret Tidak boleh Membicarakan Kesalahan Yang Dilakukan Di Hadapannya

BAB 36 ( NAFKAH ISTERI DAN ANAK )

Seksyen 360 – Seksyen 364Dimansuhkan

BAB 37 ( ARAHAN BERKENAAN PERATURAN SESUATU HABEAS CORPUS )

Seksyen 365Kuasa Mahkamah Tinggi Membuat Perintah
Seksyen 366Bentuk Permohonan
Seksyen 367Siapa Menandatangani Afidafit
Seksyen 368Salinan Waran
Seksyen 369Defenan Dalam Tahanan Di bawah Writ Penahanan Hendaklah Di Bawa Ke Hadapan Mahkamah
Seksyen 370Menyediakan Waran
Seksyen 371Penyampaian Waran
Seksyen 372Kehadiran Banduan Dalam Kes Jenayah
Seksyen 373Kewajipan Pegawai Yang Dialamatkan Waran Itu
Seksyen 374Rayuan
Seksyen 375Waran Buang negeri Tidak Terpakai

BAHAGIAN 9 [ PERUNTUKAN TAMBAHAN ] BAB ( 38 PENDAKWA RAYA )

Seksyen 376Pendakwa Raya
Seksyen 377Menjalankan Pendakwaan Dalam Mahkamah
Seksyen 378Tiada Siapa Boleh Hadir Mewakili Pendakwa Raya
Seksyen 379Guna Khidmat Peguambela
Seksyen 380Pendakwaan Oleh Orang Persendirian
Seksyen380ASeksyen 377 Dan 380 Mengatasi Undang-Undang Lain
Seksyen381-Seksyen 386Dimansuhkan

BAB 39( DARIHAL JAMIN )

Seksyen 387Bila Seseorang Boleh Dilepaskan Dengan jaminan
Seksyen 388Bila Orang Yang Dituduh Dengan Kesalahan Yang Tidak Boleh Dijamin Boleh Dilepaskan Dengan Jaminan
Seksyen 389Nilai Bon
Seksyen 390Bon Hendaklah Dikenakan
Seksyen 391Orang Hendaklah Dilepaskan
Seksyen 392Bila Waran Tangkapan Boleh Dikeluarkan Terhadap Orang Yang Dijamin
Seksyen 393Penjamin-Penjamin Boleh Memohon Dilepaskan Daripada Bon
Seksyen 394Rayuan

BAB 40 (PERUNTUKAN KHAS BERHUBUNG DENGAN KETERANGAN )

Seksyen 395Prosedur Jika Orang Yang Boleh Memberi Keterangan Material Sakit Teruk
Seksyen 396Jika Orang Yang Sepatutnya Memberi Keterangan Berniat Meninggalkan Malaysia
Seksyen 397Deposisi Saksi Perubatan
Seksyen 398Dimansuhkan
Seksyen 399Laporan Orang-Orang Tertentu
Seksyen399ALaporan Bank Negara Mengenai Wang Kertas Atau Syiling Laku
Seksyen 400Bagaimana Sabitan Atau Pembebasan Terdahulu Boleh Dibuktikan
Seksyen 401Rekod Keterangan Semasa Ketiadaan Tertuduh
Seksyen 402Dimansuhkan
Seksyen402ANotis Hendaklah Diberi Bagi Pembelaan Alibi

BAB 41 ( PERUNTUKAN MENGENAI BON )

Seksyen 403Deposit Sebagai Ganti Bon
Seksyen 404Prosedur Mengenai Perlucutan Bon
Seksyen 405Rayuan Daripada Perintah
Seksyen 406Kuasa Mengarah Untuk Dilevi Jumlah Yang Harus Dibayar Ke Atas

BAB 42 ( PELUPUSAN EKSIBIT DAN HARTA YANG BERHUBUNG DENGAN KESALAHAN )

Seksyen406AMahkamah Hendaklah Menimbangkan Cara Melupuskan Eksibit
Seksyen 407Perintah Pelupusan Harta Berkaitan Dengannya Kesalahan Dilakukan
Seksyen 408Arahan Sebagai Ganti Perintah
Seksyen 409Bayaran Wang Yang Dijumpai Daripada Tertuduh Kepada Orang Yang Tidak Bersalah
Seksyen 410Pengantunggan Perintah
Seksyen 411Membinasakan Perkara Libel Dan Lain-Lain Perkara
Seksyen 412Restorasi milikan Harta Tak Alih
Seksyen 413Prosedur Polis Diatas Penyitaan Harta
Seksyen 414Prosedur Jika Tidak Ada Tuntutan Dibuat
Seksyen 415Prosedur Jika Harta Itu Mudah Musnah Atau Rendah Nilainya
Seksyen 416Prosedur Jika Tuan Punya Tidak Hadir

BAB 43 ( MEMINDAHKAN KES JENAYAH )

Seksyen 417Kuasa Mahkamah Tinggi Memindahkan Kes
Seksyen 418Permohonan Untuk Dipindahkan Hendaklah Disokong Oleh Affidavit
Seksyen418APerbicaraan Oleh Mahkamah Tinggi Di Atas Suatu Sijil Daripada Pendakwa Raya
Seksyen418BKes-Kes Yang Mana Seksyen 418A Dipakai

BAB 44 ( MENGENAI LUAR ATURAN DALAM PROSIDING )

Seksyen 419Prosiding Di Tempat Salah, Dll
Seksyen 420Prosedur Jika Akaun Salah Diambil Di Luar Aturan
Seksyen 421Peninggalan Merangka Pertuduhan
Seksyen 422Luar Aturan Tidak Membatalkan Prosiding
Seksyen 423Luar Aturan Dalam Distres

BAB 45 ( PELBAGAI )

Seksyen 424Afidavit Di Hadapan Siapa Diangkat Sumpah
Seksyen 425Kuasa Mahkamah Memanggil Dan Memeriksa Orang
Seksyen 426Perintah Pembayaran Kos Pendakwaan Dan Pampasan
Seksyen 427Bayaran Perbelanjaan Pendakwa Dan Saksi
Seksyen 428Kaedah Mengenai Kadar Bayaran
Seksyen 429Dimansuhkan
Seksyen 430Hadiah Kerana Tindakan Luar Buasa
Seksyen 431Pampasan Kepada Keluarga Orang Terbunuh semasa Menangkap
Seksyen 432Peruntukan Mengenai Wang Yang Boleh Dibayar Sebagai Kos Atau Pampasan
Seksyen 433Salinan Prosiding
Seksyen 434Dimansuhkan
Seksyen 435Kuasa Polis Untuk Menyita Harta Yang Disyaki Dicuri
Seksyen 436Orang Yang Dilepaskan Atas Jaminan Hendaklah Memberi Alamat Penyerahan
Seksyen 437Kuasa Memaksa Mengembalikan Orang Yang Dilari
Seksyen 438Pampasan Kerana Memberi Kuasa Penangkapan tanpa Alasan
Seksyen 439Majistret Tidak Boleh Bertindak Jika Berkepentingan
Seksyen 440Perkhidmatan AwamTidak Boleh Memberli Dalam Masa Jualan Di Bawah Kanun ini
Seksyen 441Apabila Penerima Dan Lain-Lain Lagi, dituduh, Keterangan Kes-Kes Lain Dibenarkan
Seksyen 442Bila Keterangan Sabitan Terdahulu Boleh Diberi
Seksyen 443Borang-Borang
Seksyen 444Penggunaan Wang Denda